For den studerende

Som studerende på Zealand er praktik en obligatorisk del af din uddannelse. Praktikperioden afhænger af hvilken uddannelse den studerende går på (se skema under Praktikperiode).

For virksomheden

Som led i uddannelsen på Zealand, skal vores studerende i praktik og man har som virksomhed mulighed for at få en ulønnet praktikant i 3 måneder. Dog er der enkelte uddannelser, hvor praktikperioden har en anden længde eller at den er lønnet (se mere under Løn).

Et praktikforløb har flere formål, og er givende for både for virksomheden og for den studerende. Vores studerende er klar til at bidrage med en bred teoretisk viden. I virksomheden får den studerende mulighed for at afprøve sine kompetencer i praksis og de får værdifulde konkrete erfaringer.

Målet med praktik er at koble uddannelsens teorier og værktøjer med faktiske og praktiske udfordringer, som virksomheder møder dagligt.

Virksomheden tildeler praktikanten en kontaktperson, som har daglig kontakt og mulighed for at guide og hjælpe under praktikforløbet. Derudover vil kontaktpersonen efter endt praktik skulle udfylde en digital evaluering af den studerende og samarbejdet med Zealand.

Arbejdstid og læringsmål

Praktikanten skal arbejde 37 timer pr. uge inkl. tid til at arbejde med en praktikrapport, som den studerende skal til eksamen i efter endt praktik. Hvis arbejdstiden ligger uden for hverdage, skal det aftales og oplyses i praktikaftalen.

Den studerendes arbejdsopgaver skal være relevante og opfylde læringsmålene inden for den pågældende uddannelse. Arbejdsopgaverne, som skal godkendes af Zealands praktikkoordinator, kan fx være hjælp til den daglige opgaveløsning, gennemførelse af analyser, udviklingsopgaver mv.

Løn

Praktikken er ulønnet – dog er den lønnet for handelsøkonomstuderende og laborantstuderende.

Virksomheden har mulighed for at give den studerende en erkendtlighed efter endt praktik. Erkendtligheden anses ikke som løn, men en påskønnelse af den studerendes indsats.

Forsikring

I henhold til §§ 48 og 49 i Lov om arbejdsskadesikring, er det praktikvirksomhedens pligt at forsikre den studerende under praktikopholdet i Danmark.

Praktikaftale

Zealands praktikaftale er digital.

Kontrakten udfyldes af den studerende med informationer om den studerende og virksomheden. Zealands praktikkoordinator godkender praktikaftalen inden den sendes til godkendelse hos virksomheden og den studerende. Ved yderligere spørgsmål vedrørende praktik skal der rettes henvendelse til praktikkoordinatoren.

Praktikperiode

Oversigt over praktikperioder på uddannelserne